Danh sách người dùng

STT Tên người dùng Đơn vị Phòng ban Số điện thoại Trạng thái #